ESIT PÕHIKIRI

MTÜ EESTI SHIBA INU TÕUÜHING
PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED 

1.1. Eesti Shiba Inu Tõuühing on vabatahtlik mittetulunduslik organisatsioon, mis on loodud  Shiba inu kasvatajate ja omanike poolt ja tegutseb oma liikmete huvide kohaselt ning  põhikirjas ettenähtud eesmärkide saavutamiseks.  

1.2. Mittetulundusühingu ametlik nimi on “Eesti Shiba Inu Tõuühing”, (edaspidi ESIT). 1.3. ESIT asukohaks on Õismäe tee 78-112, Tallinn 13513, Harjumaa. 

1.4. ESIT on tõuühing, mis suunab shiba inu tõugu koerte aretust, kasvatust, organiseerib  näitusi, koolitusi ning osaleb nendel, peab koerte andmebaasi ja levitab informatsiooni tõu  ja kutsikate kohta. 

1.5. ESIT juhindub oma tegevuses kehtivast seadusandlusest, ESITi põhikirjast,  mittetulundusühingu Eesti Kennelliit (edaspidi EKL) normatiivaktidest ja FCI poolt  kehtestatud standarditest ja normatiivaktidest. 

1.6. ESIT töökeel on eesti keel. 

2. EESMÄRGID JA TEGEVUSALAD 

2.1. ESITi eesmärgiks on: 

2.1.1. ühendada ühtsesse organisatsiooni Eestis registreeritud kennelid ja füüsilised isikud, kelle tegevus või harrastus on seotud shiba inu aretuse ja kasvatusega, tingimusel, et nad  tunnistavad ja järgivad ESITi ja EKLi reegleid; 

2.1.2. tõu leviku suurendamine Eestis; 

2.1.3. suunata ja aidata kaasa tõu arengule Eestis; 

2.1.4. tõuaretuse üldreeglite väljatöötlemine; 

2.1.5. tõualase informatsiooni kogumine ja levitamine Eestis ja väljaspoole Eestit ning kogutud  informatsiooni vahendamine ja jagamine; 

2.1.6. EKLi poolt korraldatud näitustel osalemine; 

2.1.7. korraldada erinäitusi ja kohtumisi, terviseuuringuid ning seminare kasvatajatele; 2.1.8. ürituste kohta materjalide avaldamine ja tõuaretuse kohta informatsiooni avalikustamine; 2.1.9. kontakti hoidmine välismaal asuvate shiba inu tõuühingutega. 

2.2. ESITi tegevusalad 

2.2.1. aretuse koordineerimine ja kontroll FCI ja EKLi aretustöö eeskirjade alusel;

2.2.2. koerte arvele võtmine, kasvatajate, koeraomanike ja tõust huvitatud inimeste ühendamine  ning selleks vajalike andmete kogumine ja arvestuse pidamine; 

2.2.3. selgitus-ja propagandatöö organiseerimine; 

2.2.4. tõualase kirjanduse ja materjali kogumine, töötlemine ja väljaandmine; 2.2.5. kontaktide loomine ja hoidmine EKLi ja teiste tõuühingute ning klubidega; 2.2.6. koerte soetamise ja kasvatamisega seotud küsimuste lahendamine;  2.2.7. ESITi liikmete huvide esindamine; 

2.2.8. EKLis tõualastes küsimustes arvamuse avaldamine. 

3. LIIKMESKOND 

3.1. ESIT liikmeks võivad olla shiba inust huvitatud füüsilised ja juriidilised isikud, kes  soovivad osaleda ja kaasa aidata ESITi eesmärkide ja tegevusaladega seonduvate  ülesannete lahendamisele ja kes tunnustavad käesolevat põhikirja. 

3.2. Liikmeks astumisel tuleb esitada kirjalik sooviavaldus, tasuda sisseastumismaks ja ühe  aasta liikmemaks. ESIT liikmeks vastuvõtmise otsustab ESIT juhatus, kes teatab isikule  tehtud otsusest 7 päeva jooksul. Liikmelisus tekib isiku ESIT liikmeks vastuvõtmise otsuste  tegemisest. 

3.3. Liikmemaksu tasumist arvestatakse kalendriaasta põhiselt, sealhulgas tuleb ka esimese  aasta eest (sõltumata liikmeks vastuvõtmise ajast) tasuda liikmemaks terve kalendriaasta  eest. Kalendiriaasta liikmemaks tasutakse jooksva aasta 1. märtsiks. Liikmemaksu  tasumata jätmisel võib juhatus liikme ühingust välja arvata. 

3.4. Liikmel on õigus: 

3.4.1. osaleda kõigil ESITi poolt korraldatavatel üritustel; 

3.4.2. võtta hääleõiguslikult osa ESITi üldkoosolekutest või volitada kirjalikult enda  esindamiseks mõne teise ESITi liikme. Üks ESITi liige saab volikirja alusel  üldkoosolekul esindada kuni viit ESITi liiget. 

3.4.3. valida ja olla valitud ESITi juhtorganitesse; 

3.4.4. saada informatsiooni ESITi tegevuse kohta; 

3.4.5. ESITist välja astuda, esitades selleks juhatusele kirjaliku avalduse. Väljaarvamise  kinnitab juhatus. 

3.5. Liikmel on kohustus: 

3.5.1. järgida käesolevat põhikirja ja ESITi juhtorganite otsuseid; 

3.5.2. tasuda õigeaegselt liikmemaksu;

3.5.3. kasutada säästlikult ja sihtotstarbeliselt ESITi vara; 

3.5.4. suhtuda heaperemehelikult loodusesse ja loomadesse; 

3.5.5. olla lojaalne ESITile; 

3.5.6. teavitada ESITit oma kontaktandmete (sh e-posti aadressi) muutumisest.  Kontaktandmete muutumisest teavitamata jätmise korral loetakse liikmele edastatud  teated kättetoimetatuks, kui need andmed on edastatud liikme poolt ühingule. 

3.6. Liige võidakse ESITist välja arvata, kui ta on eksinud ESITi põhikirja, juhtorganite otsuste  või EKLi normatiivaktide ja shiba inut puudutavate aretusreeglite vastu. Samuti kui liige  on oma tegevusega kahjustanud ESITi mainet või kaotanud teiste liikmete usalduse.  Liikme väljaheitmise otsustab juhatus. Juhatuse otsuse võib vaidlustada üldkoosolekul,  kelle otsus on lõplik. 

3.7. Liikmel, kes lahkub või arvatakse ESITist välja, ei ole õigust ESITi varale ja talle ei  tagastata sisseastumis- ega liikmemaksu. 

4. JUHTIMINE 

4.1. ESITi kõrgeimaks juhtorganiks on üldkoosolek. Üldkoosolek kutsutakse kokku vastavalt  vajadusele vähemalt kord aastas. Kutse üldkoosolekule koos päevakorraga saadetakse  liikmetele e-posti või e-posti puudumisel lihtkirja teel vähemalt 14 päeva enne koosoleku  toimumist. 

4.2. Üldkoosoleku kutsub kokku ja valmistab ette ESITi juhatus. 

4.3. Erakorralise üldkoosoleku võib kokku kutsuda juhatuse algatusel või 10 % liikmete  kirjalikul nõudmisel, kusjuures näidatud peab olema koosoleku kokkukutsumise põhjus ja  arutusele tulevad küsimused. Erakorraline koosolek tuleb kokku kutsuda hiljemalt 30  päeva möödumisel alates nõude esitamisest. Juhatus peab erakorralise koosoleku  toimumisest liikmetele kirjalikult ette teatama vähemalt 7 päeva. Kui juhatus ei kutsu  üldkoosolekut eeltoodud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku  kutsuda samas korras juhatusega. 

4.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa või on esindatud vähemalt ¼ (üks  neljandik) ESITi liikmetest. Juhul, kui esindatud on vähem liikmetest, siis kutsutakse 15  päeva jooksul kokku uus üldkoosolek, mis on otsustusvõimeline esindatud häälte arvust  sõltumata; 

4.5. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälte enamusega v.a. punktis 3.7., 4.6.1., kui  otsus võetakse vastu 2/3 koosolekul viibinud liikmete häältega ning p.7.2., mil otsus 

võetakse vastu ¾ koosolekul viibinud liikmete häältega; samuti muudel seaduses sätestatud  juhtudel. 

4.6. Üldkoosoleku pädevuses on kõik ESITiga seotud küsimused, sealhulgas: 4.6.1. põhikirja muutmine; 

4.6.2. juhatuse esitatud majandusaasta aruande ja tegevusplaanide kinnitamine; 4.6.3. sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse ja tasumise tingimuste kinnitamine; 4.6.4. ESITi juhatuse liikmete tagasikutsumine; 

4.6.5. ESITi tegevuse reorganiseerimise ja likvideerimise küsimuse otsustamine; 4.6.6. juhatuse liikmega või revidendiga tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste  määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses  ESITi esindaja määramine; 

4.6.7. muude ESITi tegevusega seotud küsimuste otsustamine. 

4.7. Üldkoosoleku protokoll avaldatakse ESITi kodulehel hiljemalt 14 päeva möödumisel  üldkoosoleku lõppemisest. 

5. ESITi JUHATUS 

5.1. ESITi juhatus on juhtimisorgan, mis esindab ja juhib ESITitselle igapäevategevuses. ESITi juhatus on minimaalselt kolme ja maksimaalselt viie liikmeline ning valitakse 5 aastaks. 5.2. Juhatuse liikmete arvu langemisel alla kolme tuleb hiljemalt ühe kuu jooksul juhatuse  liikmete minimaalse arvu taastamiseks kokku kutsuda üldkoosolek. Kuni üldkoosoleku  poolt juhatuse liikmete minimaalse arvu taastamiseni, võib juhatus jätkata tegevust  vähendatud koosseisus. Samuti võib juhatus jätkata tegevust kuni volituste tähtaja  lõppemiseni vähendatud koosseisus juhul, kui juhatuse liikmete arv on seoses juhatuse  liime(te) äralangemisega vähenenud, kuid ei ole langenud alla juhatuse liikmete  minimaalse arvu (3). 

5.3. ESITi juhatuse pädevuses on: 

5.3.1. ESITi jooksva töö ja asjaajamise ning raamatupidamise korraldamine; 5.3.2. ESITi liikmete vastuvõtmine, väljaarvamine ja registri pidamine; 5.3.3. liikmemaksude kogumine ja laekumise jälgimine; 

5.3.4. koolitusseminaride, näituste, väljaõppe ja muude ürituste korraldamine; 5.3.5. tõualase kirjanduse ja materjali kogumine, töötlemine ja väljaandmine; 5.3.6. kasvatus- ja aretustöö koordineerimine, seda puudutavate normide väljatöötamine,  vastavate erilubade väljastamine ja normide täitmise jälgimine;

5.3.7. ESITi rahaliste vahendite ja omandi eesmärgipärase kasutamise ning  raamatupidamisarvestuse tagamine; 

5.3.8. majandusaasta aruande ja bilansi ning tegevusaruande esitamine üldkoosolekule; 5.3.9. üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakorra ettevalmistamine; 

5.3.10. üldkoosolekul vastuvõetud otsuste elluviimine; 

5.3.11. ESITi esindamine, huvide eest seismine ja lepingute sõlmimine; 5.3.12. toimkondade ja töörühmade moodustamine ja neile volituste andmine; 5.3.13. põhivahendite soetamine, rentimine ja võõrandamine, käibevahendite seisu  jälgimine; 

5.3.14. muude küsimuste lahendamine, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse. 5.4. Juhatuse liikmed valitakse üldkoosolekul ESITi liikmete seast. Kui juhatuse liige soovib  ise oma volitused lõpetada enne tähtaega, peab ta esitama juhatusele kirjaliku avalduse.  Juhatuse liikme volitused loetakse lõppenuks avalduse esitamise hetkest. Lahkumise  kinnitab üldkoosolek. 

5.5. Juhatuse liikmetel on õigus esindada ESITit kõigis õigustoimingutes. 5.6. ESITi juhatuse liikmetel on õigus saada oma tegevuse eest tasu. Tasu suurus otsustatakse  üldkoosolekul. 

6. ARUANDLUS JA REVIDEERIMINE 

6.1. ESITi aruandeperioodiks on kalendriaasta. Majandusaasta algus on 01. jaanuar ja lõpp 31.  detsembril. 

6.2. Juhatus koostab kalendriaastalõpus jooksva aasta finants-majandusliku aruande ning esitab  selle üldkoosolekule kinnitamiseks. 

6.3. ESITi majandustegevust, selle vastavust põhikirjale ning vahendite sihipärast ja  otstarbekohast kasutamist kontrollib revident. Revident valitakse kolmeks aastaks  üldkoosoleku poolt. Revident ei saa olla ESITi juhatuse liige. 

6.4. Finantstegevust revideeritakse vähemalt üks kord aastas. Revident esitab oma aruande  üldkoosolekule. 

7. ESITi TEGEVUSE LÕPETAMINE 

7.1. ESITi tegevuse lõpetamiseks moodustab üldkoosolek likvideerimiskomisjoni ja määrab  kindlaks komisjoni asukoha ja volitused. Likvideerimiskomisjon võtab juhatuselt üle kogu  asjaajamise.

7.2. ESITi tegevuse lõpetab üldkoosolek ¾ häälteenamusega. Tegevuse lõppedes läheb arhiiv  üle EKLile või õigusjärglasele viimase üldkoosoleku otsuse alusel. 

7.3. ESITi lõpetamise korral realiseeritakse ESITi vara oksjonil. Saadud tulu annetatakse Eestis  tegutsevale loomade varjupaigale. 

Kinnitatud MTÜ Eesti Shiba Inu Tõuühingu asutamiskoosolekul Tallinnas 16. novembril  2020.a. 

Põhikiri muudetud: 

1. Üldkoosoleku otsusega 06.01.2021.a.